kremenКРЕМЕНЬ Василь Григорович (25.06.1947, с. Любитове Кролевецького району Сумської області) - український вчений, науковець, державний діяч, доктор філософських наук, професор, президент, НАПН України (1997 р.), академік Національної академії наук України (з 2000 р.). З травня 1998 по лютий 2000 рр. - Народний депутат України 3-го скликання, очолював підкомітет з фахової освіти Комітету з питань науки і освіти. 1999-2005 рр. обіймав посаду Міністра освіти і науки України.

Народився в селянській родині. Батько, Григорій Мусійович, і мати, Варвара Іванівна, попри всі життєві труднощі війни та повоєнного лихоліття, прагнули до освіти й ссвіченості. У 1965 році В. Кремень закінчив Чорноплатівську середню школу Конотопського району із золотою медаллю. Упродовж 1966-1971 рр. навчався у Київському державному університеті ім. Тараса Шевченка на філософському факультеті. 1971-1979 рр. - аспірант, асистент, старший викладач, заступник декана філософського факультету Київського національного університету імені Т.Г.Шевченка. 1976 р. - присуджено вчений ступінь кандидата філософських наук, а у 1991 р. - науковий ступінь доктора філософських наук. 1994 р. - присвоєно наукове звання професора. 1994-1998 рр. - керівник служби з питань гуманітарної політики Адміністрації Президента України, заступник глави - керівник управління внутрішньої політики Адміністрації Президента України.

1997 р. - обраний президентом Академії педагогічних наук України; отримав почесне звання „Заслужений діяч науки і техніки України". З 1998 р. - член Президії НАН України; президент Товариства „Знання" України; лауреат Міжнародної премії ім. Г.С.Сковороди. З 2000 р. - академік Національної академії наук України; член Ради з питань науки та науково-технічної політики при Президентові України. 2002 р. - нагороджений орденом „За заслуги" III ступеня; призначений на посаду заступника голови Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки; призначений членом Президії ВАК України. 2004 р. - нагороджений орденом „За заслуги" II ступеня, Почесною грамотою Верховної Ради України, орденом Нестора-літописці. 2005 р. - удостоєний Державної премії України в галузі науки і техніки.

Розуміння В. Кременем мети і шляхів модернізації освітньої діяльності вибудовується на глибоких філософських підвалинах і теоретичному обґрунтуванні проблем. Саме з його ініціативи в країні відбувається активний процес переходу від авторитарної педагогіки до педагогіки толерантності, освітня система України наближається до освітніх систем розвинутих європейських країн, втілюється в життя інноваційна державна політика в галузях освіти і науки. Запроваджено вивчення англійської мови з другого класу. Українська мова як державна вивчається всіма учнями. Старша школа переходить до профільності.

Велику увагу приділяє В.Г. Кремень-філософ цілісному і політичному аналізу основних етапів української історії, за результатами яких вийшло кілька монографій. У книзі „Україна: альтернативи поступу (критика історичного досвіду)" (у співавторстві) переосмислюється історичний досвід українського народу на шляху самоствердження себе в державі - нації, пропонується конструктивна дискусія про шляхи подальшого розвитку України як однієї з найбільших європейських держав. У монографії „Україна: шлях до себе. Проблеми суспільної трансформації"", 1999 р. (у співавторстві) розглянуто проблему суспільної трансформації України за доби незалежності у контексті багатовікового історичного досвіду, виокремлено два стратегічних завдання - побудову правової соціальної держави та розвиток громадянського суспільства.

У 2005 р. у співавторстві з В.В.Ільїним вийшов підручник „Філософія: Мислителі. Ідеї. Концепції". У підручнику з філософії подано ґрунтовний і всебічний аналіз фундаментальних проблем світової філософської думки, зміст основних філософських ідей, теорій, поглядів, розкрито їх генезис у процесі духовної еволюції культури.

Василь Григорович Кремень - автор близько 370 наукових праць з проблем філософії, соціально-політичного розвитку суспільства та педагогіки. Головний редактор науково-теоретичного та інформаційного журналу, НАПН України "Педагогіка і психологія", голова редколегії науково-практичного журналу "Директор школи, ліцею, гімназії", член редколегій: теоретичного та науково-методичного часопису "Вища освіта України", науково-практичного журналу "Гуманітарні науки", соціально-гуманітарного наукового журналу "Людина і Політика", науково-педагогічного журналу "Рідна школа", наукового часопису "Філософія освіти".

Основні праці: Соціально-політична ситуація в Україні: поступ п'яти років: Монографія V В.Г. Кремень, Д.М. Безлюда, В.Д. Бондаренко та ін.; НАН України. Нац. ін-т стратег, дослідж. - К., 1996; Політична безпека України: концептуальні засади та система забезпечення: Монографія \ В.Кремень, І. Бінько, С. Головащенко; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. - ., 1998; Соціологія: підручник \ Авт. колектив: В.Андрущенко, В. Волович... В. Кремень та ін.; За заг. ред. В. Андрущенка, М. Горлача. - 3-тє вид., перероб. і доп. - К.; X., 1'^98; Україна: шлях до себе. Проблеми суспільної трансформації: Навч. посіб. / В.Г. Кремень, В.М. Ткаченко. - К.: Видавн. центр „ДрУк", 1998; История философии: Учеб. для вьісшей шк. \ В.И.Волович, Н.И. Горлач... В.Г. Кремень; Под ред. Н.И.Горлача. - X.: Консум, 2002; Охорона інтелектуальної власності в Україні / С.О. Довгий, В.О. Жаров... В.Г. Кремень та ін. - К.: Форум, 2002; Політична система сучасної України: особливості становлення, тенденції розвитку: Навч. посіб. для студ. вищих закл. освіти \ І.Ф. Курас, Ф.М. Рудич... В.Г.Кремень та ін.

Див. також: