1. Входження людини у світ науки і культури в умовах глобалізації // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наук. пр. / редкол.: І.А. Зязюн (голова) та ін. – К. ; Вінниця : Планер, 2012. – Вип. 29. – С. 7–13.
 2. Духовність і культура суспільства визначаються розвитком освіти // Edukacja w społeczeństwach wielokulturowich / red. Wasyl Kremeń, Tadeusz Lewowicki, Jerzy Nikitorowicz, Swietłana Sysojewa. – Warszawa : Wyžsza Szkoła Pedagogiczna ZNP, Uniwersytet w Białymstoku, 2012. – C. 45–56.
 3. Інноваційність і освіта // Рід. школа. – 2012. – № 4/5. – С. 7–12. – Відомості доступні також з Інтернету: http://naps.gov.ua/ua/press/about_us/100/ (дата звернення 02.07.2012).
 4. Освіта і суспільство в парадигмі синергетичного мислення // Педагогіка і психологія. – 2012. – № 2. – С. 5–11. – Бібліогр.: 9 назв.
 5. Освіта у вимірах методології синергетики // Педагогічна і психологічна науки в Україні : [зб. наук. пр.] : [в 5 т.] / НАПН України. – К. : Пед. думка, 2012. – Т. 1 : Загальна педагогіка та філософія освіти. – С. 11–22. – Бібліогр.: с. 21–22 (10 назв).
 6. Розвиток вищої освіти в незалежній Україні // Zeszyty naukowe wshe. Tom XXXIV. Ser. C: Nauki Pedagogiczne / Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku. – Włocławek, 2012. – T. 34. – S. 155–161.
 7. Кордоцентризм Г.С. Сковороди як передумова філософії людиноцентризму // Нові технології навчання: наук.-метод. зб. / Ін-т інновац. технологій і змісту освіти МОНмолодьспорт України, Академія міжнар. Співробітництва з креативн. педагогіки. – Вип. 66. – Ч. 2. – К.– Вінниця: ФОП «Корзун Д.Ю.». – С.120–125.
 8. Те саме // Креативна педагогіка. – 2012. – № 6. – с. 19-24.
 9. Освіта в спонтанності сучасної цивілізації: синергетичний контекст // Синергетика і освіта : Матер. наук.-пр. конф. 15 бер. 2012 р.. м. Київ. – К.: ООО «Інф. системи», 2012.– С. 6–14.
 10. Синергетична модель розвитку освіти: філософський аспект // Людина в модифікаціях інформаційного світу: синергетичний аспект : Матер. наук.-пр. конф. 23 жов. 2012 р.. м. Київ. – К.: ООО «Інф. системи», 2012.– С. 115–123.
 11. Логіко-методичні проблеми сучасної філософії : Вступна стаття // Філософія і сучасність. – 2012. – № 7. – С. 6–10.
 12. Когнітивно-аксіологічний концепт культури в умовах сучасної глобалізації // Філософія і сучасність. – 2012. – № 7. – С. 11–18.
 13. Екзистенція «серця» як пролог філософії людиноцентризму // Освіта і доля нації: Сковородинівська традиція і сучасна філософія освіти : ХІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 28-29 вересня 2012 р., м. Харків. – C. 5–16.
 14. Концептуальні засади підвищення економічної ефективності освіти України в сучасних умовах // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2012. – № 5.–С. 4– 10.
 15. Синергетика як методологічна парадигма сучасної освіти // Професійна освіта: педагогіка і психологія. – Ченстохова– Київ, 2012. – С.15-23
 16. Kremen Vasyl. Education in the structure of civilization changes // Європейські педагогічні студії / Асоціація ректорів педагогічних університетів Європи; ред. кол. В.П. Андрущенко (голова) [та ін.]. – Вип. 3-4. – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2013. – 224 с. – С. 16–22.
 17. Kremen Vasyl. Innovative Aspects in Educations // Освіта та розвиток обдарованої особистості. – 2013. – № 10. – С. 5–8.
 18. Kremen Vasyl. Innovative Aspects in Educations // Креативна педагогіка. Наук.-метод. журнал / Академія міжнародного співробітництва з креативної педагогіки. – Вінниця, 2013. – Вип. 7. – 154 с.– С. 35–40.
 19. Инновационный человек как цель современного образования // Современное образование: Смыслы и стратегии духовного развития человека / Под ред. Б.П. Мартиросяна, Г.Н. Филонова. О.В. Суходольской-Кулешовой. – М.: ЛЕНАНД, 2013. – 616 с. – С.214–229.
 20. Інноваційна людина і сучасна освіта // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка; гол. ред. М.О. Носко. – Вип. 110. – Чернігів: ЧНПУ імені Т.Г. Шевченка, 2013. – С. 310. (Сер. Педагогічні науки). – С. 3–5.
 21. Інноваційна освіта в суспільстві знань // Інноваційність у науці і освіті. – К.– Варшава– Хмельницький: НАПРН України, Комітет педагогічних наук Польської академії наук, Хмельницький національний університет, 2013. – С. 66-73.
 22. Інноваційні аспекти освітньої діяльності // Теорія і практика управління соціальними ситемавми: філософія, психологія, педагогіка, соціологія. – 2013. – № 1. – С. 7–13.
 23. Категорії «простір» і «середовище»: особливості модельного подання та освітнього застосування // Теорія і практика управління соціальними системами. – 2013. – № 2. – С. 3–16.
 24. Концептуальні засади національної стандартної класифікації освіти // Професійно-технічна освіта. – 2013. – № 4. – С. 2–5.
 25. Людина в суперечностях «відкритого» світу // Творчість як спосіб пізнання дійсності: синергетична парадигма : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 20 березня 2013 року, м. Київ. – К.: Інститут обдарованої дитини, 2013. – 272 с. – С. 6–9.
 26. Методологічно і науково забезпечувати розвиток інноваційної освіти // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2013. – № 2. – С. 4-13.
 27. Освіта в процесах самоорганізації «відкритих» систем: принципи і перспективи // Евристичний потенціал мислення людини в інформаційному світі : Матер. Всеукр. наук.-практ. конф., 13 лист. 2013 р., м. Київ. – К.: Інститут обдарованої дитини, 2013. – 202 с. – С. 5–10.
 28. Освіта у спонтанності розвитку цивілізації // Освіта та розвиток обдарованої особистості. – 2013. – № 8–9. – С. 7–10.
 29. Освіта: ціннісні орієнтири мережевого суспільства // Педагогіка вищої школи: методологія, теорія, технології. Тематичний випуск. Додаток 1, том 1, 2013 р. – К.– Ялта, 2013. – С. 6–10.
 30. Педагогічна синергетика: понятійно-категоріальний синтез // Теорія і практика управління соціальними системами. – 2013. – № 3. – С. 3–19.
 31. Підвищення економічної eфективності освіти України: концептуальні засади вирішення проблеми // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. – 2012. – № 5. – С. 16–26. (Тематичний випуск: Ефективність організаційно-економічного механізму інноваційного розвитку вищої освіти України)
 32. Постулати філософсько-освітньої діяльності // Рідна школа. – 2013. – № 1–2. – С. 3–8.
 33. Проект сучасної освіти: інноваційна людина // Рідна школа. – 2013. – № 8–9. – С. 4–8.
 34. Самоорганізований соціум: парадигма людиноцентризму // Післядипломна освіта в Україні. – 2013. – 2. – С. 3–6.
 35. Сучасний навчальний процес як синергетична система // Освітні реформи: місія, дійсність, рефлексія : монографія / за ред. Василя Кременя, Тадеуша Левовицького, Віктора Огнев'юка, Світлани Сисоєвої. – К.: ТОВ «Видавниче підприємство «ЕДЕЛЬВЕЙС», 2013. – 460 с. – С. 21–46.
 36. Трансформації смислових кодів освіти і культури в нелінійності соціального буття // Нові технології навчання: наук.-метод. зб. / Ін-т інноваційн. технол. і змісту освіти МОН України. – К., 2013. – Вип. 78. – 244 с. – С. 14–22.
 37. Філософсько-освітня діяльність у контексті міждисциплінарності // Interdyscyplinarność pedagogiki I jej subdyscypliny / pod redakcja Zofii Szaroty, Franciszka Szloska. Radom: С. 31–37.
 38. Освіта у викликах сучасності: синергетичний аспект // Освіта: творчий процес чи соціальна технологія : матер. Всеукр. наук.-пр. конф., 19 бер. 2014 р., м. Київ. – К.: Інститут обдарованої дитини, 2014. – 156 с.
 39. Człowiek innowacyjny celem współczesnej edukacji // Ruch pedagogiczny. – Warszawa: Wyzsza szkola pedagogiczna ZNP, 2014. – S. 109–120.
 40. От диалектики к человеку: К пятидесятилетию выхода в свет работы В.И. Шинкарука «Логика, диалектика и теория познания Гегеля» // В.И. Шинкарук. Логика, диалектика и теория познания Гегеля. – К.: Изд.-полигр. Центр «Киевский университет», 2014. – XXIV с.; 295 с. – Серия «Источники философской місли в Киевском университете».– С. III–XXIV.
 41. Інноваційні завдання сучасного етапу інформатизації освіти // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : Зб. наук. пр. – Вип. 37. / Редкол.: І.А. Зязюн (голова) та ін. – К.– Вінниця: ТОВ Фірма «Планер», 2014. – 537 с. – С. 3–15.
 42. Людина як суб'єкт творчої діяльності: Інноваційний аспект // Я-концепція академіка Неллі Ничкало у вимірі професійного розвитку особистості : зб. наук. пр.. / [редкол.: І.А. Зязюн (голова), О.М. Отич та ін.; упоряд. : О.М. Отич. О.М. Боровік]; Національна академія педагогічних наук України; І-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України. – К.: Видавництво «Фенікс», 2014. – 544 с.
 43. Людина як суб'єкт творчої діяльності // Освіта та розвиток обдарованої особистості. – 2014. – № 9–10. – С. 6–10.
 44. Консолідація України на основі платформи толерантності // Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В.О.Сухомлинського : зб. наук. пр. / гол. ред. В.Д.Будак. Вип. 1.46 (108). – Серія «Педагогічні науки». – Миколаїв: МНУ імені В.О. Сухомлинського. – 2014. – 184 с. – С. 7–11.
 45. Освітній процес у вимірах синергетичного аналізу // Вища освіта України. – 2014. – № 3. – Тематичний випуск «Педагогіка вищої школи: методологія, теорія, технології». – Додаток 2. – Т. 1. – 380 с. – С. 3-15.
 46. Модернізація України: консолідаційна парадигма // Нові технології навчання : зб. наук. пр. / Ін-т інновац. технологій і змісту освіти МОН України; Акад. міжнар. співробітництва з креативн. педагогіки. – Вінниця–К., 2014. – № 83. – 292 с. – С. 6–9.
 47. Синергетична модель розвитку освіти // Креативна педагогіка : наук.-метод. ж. / Академія міжнародного співробітництва з креативної педагогіки. – Вінниця. 2014. – Вип. 9. – 110 с.– С. 12–20.